bisis005004.jpg
bisis005003.jpg
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm.gif
Home
Hotspot 2012
Hotspot 2011
Hotspot 2010
Hotspot 2009
Hotspot 2008
Hotspot 2007
Hotspot 2006
BiSIS
gr-links2.jpg
โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการสำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศอย่างจริงจัง มีการพิจารณากำหนดพื้นที่ที่มีความสำคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพสูง (Biodiversity Importance Area: BIA) และพื้นที่วิกฤติทางความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Hotspot) และได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ตัวแทนของ 7 ระบบนิเวศ ในประเทศตามการจัดแบ่งของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศแหล่งน้ำในแผ่นดิน ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งชื้น ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และระบบนิเวศเกาะ ไทยเพื่อศึกษาสำรวจข้อมูล โดยวิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นมารองรับ
bisis005002.jpg
bisis005001.jpg
BiSIS