bisis002008.jpg
bisis002007.jpg
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
Home
Hotspot 2012
Hotspot 2011
Hotspot 2010
Hotspot 2009
Hotspot 2008
Hotspot 2007
Hotspot 2006
BiSIS
โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤติทางความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Hotspot) ประจำปีงบประมาณ 2550 ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โดยเน้นเป้าหมายพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ในระบบนิเวศเกษตร แหล่งน้ำในแผ่นดิน ทะเลและชายฝั่ง และเกาะ ซึ่งเป็นระบบนิเวศหลักที่โดดเด่นของพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชุมชน และครอบคลุมบริเวณที่มีความสำคัญในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งยังขาดข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่อยู่มาก
Biodiversity Hotspot 2007
bisis002006.jpg
bisis002005.jpg
bisis002004.jpg
bisis002003.jpg
ONEP Biodiversity Search bisis002002.jpg
Data Insert & Management map100-2 bisis002001.jpg