bisis005004.jpg
bisis005003.jpg
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
Home
Hotspot 2012
Hotspot 2011
Hotspot 2010
Hotspot 2009
Hotspot 2008
Hotspot 2007
Hotspot 2006
BiSIS
gr-links2.jpg
โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2551 ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในระบบแหล่งน้ำในแผ่นดิน เกษตร ทะเลและชายฝั่ง และเกาะ นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง แต่กำลังถูกคุกคามจากปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมของมนุษย์
bisis005002.jpg
bisis005001.jpg
Biodiversity Hotspot 2008