bisis005004.jpg
bisis005003.jpg
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
Home
Hotspot 2012
Hotspot 2011
Hotspot 2010
Hotspot 2009
Hotspot 2008
Hotspot 2007
Hotspot 2006
BiSIS
gr-links2.jpg
โครงการศึกษาจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2553 ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และสตูล ในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ แหล่งน้ำในแผ่นดิน เกษตร ทะเลและชายฝั่ง และเกาะ เนื่องจากภาพนิเวศถูกคุกคามจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจากมนุษย์และภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะการขยายตัวของการท่องเที่ยวและชุมชน รวมถึงการฟอกขาวของปะการัง
bisis005002.jpg
bisis005001.jpg
Biodiversity Hotspot 2010