bisis005004.jpg
bisis005003.jpg
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
b-norm3.gif
Home
Hotspot 2012
Hotspot 2011
Hotspot 2010
Hotspot 2009
Hotspot 2008
Hotspot 2007
Hotspot 2006
BiSIS
gr-links2.jpg
โครงการติดตามและวิเคราะห์ประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2554 ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และพะเยา พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขา ป่าไม้ แหล่งน้ำในแผ่นดิน เกษตร และพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งชื้น ซึ่งมีกิจกรรมการคุกคามจากมนุษย์เพื่อการดำรงชีพและการพัฒนาต่างๆ
bisis005002.jpg
bisis005001.jpg
Biodiversity Hotspot 2011